محمد متولی حقیقی

درباره محمد متولی حقیقی

محمد متولی حقیقی : استاد بالینی زخم و سوختگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  ؛ پرستار و درمانگر بین المللی زخم و سوختگی wcet استرالیا ؛ هم بنیان گذار کلینیک های مشهد درمان

محمد متولی حقیقی

 

 

محمد متولی حقیقی

استاد بالینی زخم و سوختگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پرستار و درمانگر بین المللی زخم و سوختگی wcet استرالیا

هم بنیان گذار کلینیک های مشهد درمان

X