فائزه اسحاقی

درباره فائزه اسحاقی

فائزه اسحاقی : استاد بالینی زخم و سوختگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  ؛ پرستار و درمانگر بین المللی زخم و سوختگی wcet استرالیا ؛ هم بنیان گذار کلینیک های مشهد درمان

فائزه اسحاقی

فائزه اسحاقی

 

فائزه اسحاقی

استاد بالینی زخم و سوختگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پرستار و درمانگر بین المللی زخم و سوختگی wcet استرالیا

هم بنیان گذار کلینیک های مشهد درمان

 

X